ရာသီဥတုဆုိးရြားမႈေၾကာင့္ အဲေအးရွားေလယာဥ္အပိုင္းအစမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား ရွာရန္ခက္ခဲ | DVB