က်ည္ဆန္ထိမွန္ေသဆုံးခဲ့သည့္ ေဒၚခင္၀င္း စ်ပန (ဓာတ္ပုံ) | DVB