မႏၱေလးတြင္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈကေန ၅၃ ရက္အတြင္း က်ပ္သိန္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ရရွိ | DVB