အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ စစ္တမ္းကို ၂ လအတြင္း အၿပီးေကာက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ | DVB