ပါတီမူ၀ါဒအတုိင္းလုပ္ရန္ ျပည္နယ္တုိင္းဥကၠ႒မ်ားထံ ႀကံ့ခုိင္ေရး အေၾကာင္းၾကား | DVB