ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေငြထုတ္ေခ်းႏိုင္မည့္ဘဏ္ ပုသိမ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ | DVB