ေဟာင္ေကာင္ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပသမားမ်ား သပိတ္လွန္ | DVB