႐ုရွားအစိုးရ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ | DVB