အာဆီယံ-ကိုရီးယား စီးပြားေရး ျမႇင့္တင္ေရးႀကဳိးပမ္းရန္ ျမန္မာသမၼတ ေတာင္းဆို | DVB