ေဟာင္ေကာင္ဆႏၵျပပဲြမ်ား ႐ုပ္သိမ္းရန္ ဗဟိုတရား႐ုံး ထုတ္ျပန္ | DVB