သမၼတအေပၚ ပုဂိၢဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္သည့္စကားလံုးမ်ား မသံုးစြဲရန္ အစိုးရသတိေပး | DVB