ေဟာင္ေကာင္လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ | DVB