၆ ပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါ၀င္မည့္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ ယေန႔ ေရြးခ်ယ္မည္ | DVB