ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ခရစ္သာသနာေရာက္ရွိသည့္ ႏွစ္ ၅၀၀ ျပည့္ က်င္းပ (ဓာတ္ပုံ) | DVB