ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ဂ်ာမန္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဖြဲ႔ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈ လက္မွတ္ထုိး (ဓာတ္ပုံ) | DVB