စပိန္ႏိုင္ငံ ကာတာလြန္နီးယားေဒသ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြ ျပဳလုပ္

Spanစပိန္နိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသက ကာတာလြန္နီးယား ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသက ျပည္သူ ၂ သန္းေလာက္ဟာ ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္ေန႔က  လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ မဲေပးမႈေတြ ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကာတာလြန္နီးယားေဒသဟာ လူဦးေရ ၇ သန္းေလာက္ ရွိၿပီး လြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈဟာ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏုုိင္ငံတကာရဲ႕ အာရံုုစုုိက္မႈကုုိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ကာတာလန္ေဒသရဲ႕ ဥကၠ႒ အာသာ မက္စ္ကေတာ့ စပိန္အစုုိးရအေနနဲ႔ စားပဲြ၀ုုိင္းမွာ ထုုိင္ၿပီး ေျပာဆုုိေဆြးေႏြးတာေတြ မလုုပ္ရင္ အနာဂတ္မွာလည္း ကာတာလြန္နီးယားမွာ ရွိတဲ့ လူအမ်ားစုုက လြတ္လပ္ေရးကုုိ  ဘယ္ေလာက္လုုိလားတယ္ဆုုိတာကုုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိေအာင္ လုုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုုိ႔  ေျပာဆုုိသြားပါတယ္။ စပိန္ ဗဟိုအစိုးရကေတာ့ ဆႏၵခံယူပြဲကို တရားမ၀င္ဘဲ ခြဲထြက္ေရးသမားေတြရဲ႕ ဟန္ေဆာင္ ျပည္သူ႔ ဆႏၵခံယူတာ ျဖစ္တယ္လုုိ႔ အေစာပုုိင္းမွာ ေျပာဆုုိထားပါတယ္။

More News
Up