ဖိလစ္ပုိင္တြင္ မုန္တုိင္းဒဏ္ခံရသူမ်ား အုိးအိမ္ႏွင့္အလုပ္ကုိင္ရေရး ဆႏၵျပ | DVB