ဘာကီနာႏိုင္ငံ၏ အာဏာလြန္ဆြဲပြဲအတြင္း အစိုးရပိုင္႐ုပ္သံဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေသနတ္သံမ်ား ထြက္ေပၚ | DVB