ဂရိအစုိးရ၏ၿခိဳးၿခံေခၽြတာေရး အစီအစဥ္ ျပည္သူေထာင္ခ်ီ ဆႏၵျပ | DVB