အင္တာနက္ခြန္ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမႈေၾကာင့္ ဟန္ေဂရီျပည္သူမ်ား အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ | DVB