မကၠဆီကုိ ေက်ာင္းသား ၄၀ ေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆုံးမႈ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ျပည္သူေထာင္ခ်ီဆႏၵျပ | DVB