စြပ္စြဲခံျမန္မာ ၂ ဦးကုိ ထုိင္းရဲက တရားစြဲဖုိ႔ တင္ျပခ်က္ ပယ္ခ် | DVB