ရိုက္ႏွက္တဲ့အတြက္ ၀န္ခံတယ္လို႔ ေျပာတယ္- ဦးေက်ာ္ေသာင္း | DVB