ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ ေရပုိင္နက္အျငင္းပြားကၽြန္းတြင္ အေမရိကန္စစ္စခန္း ဖြင့္ရန္စီစဥ္ | DVB