ေျမ၊ အေဆာက္အအုံ ငွားရမ္းခ ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္ရန္ ေၾကညာ

ေျမ၊ အေဆာက္အအံု ငွားရမ္းမႈကေန ရတဲ့၀င္ေငြအေပၚ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ဖို႔အတြက္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ေၾကညာေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ z36ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ၀င္ေငြခြန္ဟာ တုိက္ရုိက္ခြန္ အမ်ဴိးအစားျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနအိမ္ အေဆာက္အအံုငွားရာကေန ရတဲ့၀င္ေငြကို ပုိင္ရွင္က ထမ္းေဆာင္ရမယ့္အခြန္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ သြယ္၀ုိက္ခြန္ကဲ့သို႔ ငွားရမ္းသူထံကေန ထပ္ေဆာင္းေကာက္ခံစရာမလိုတဲ့အေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာထားပါတယ္။ ေျမနဲ႔ အေဆာက္အအံု ငွားရမ္းတဲ့ ၀င္ေငြအေပၚ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အျမတ္ခြန္အက္ဥပေဒအရ ေကာက္ခံသလုိ အဲဒီ ဥပေဒကို ရုတ္သိမ္းၿပီး အသစ္ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒအရလည္း ၁၉၇၄-၁၉၇၅ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ စတင္ေကာက္ခံတာလုိ႔ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။

More News
Up