ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမႈ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ ေထာက္ခံ | DVB