တရုတ္တြင္ လူဦးေရ ၁.၉ သန္း ေရေဘးဒုကၡ ႀကံဳေတြ႔ | DVB