နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးရပ္တန္႔ရန္ ေဒသခံ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပ | DVB