အေမရိကန္တြင္ လုပ္အားခတိုးျမႇင့္ေပးေရး ဆႏၵျပပဲြမ်ား ျဖစ္ေပၚ | DVB