သမၼတကို ဆႏၵျပသည့္ သတင္းေထာက္ ၅၀ အမႈ ပိတ္သိမ္း | DVB