အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံဘ၀က လြတ္ေျမာက္ေရး ၀ုိင္းႀကဳိးပမ္းရန္ သမၼတ တိုက္တြန္း | DVB