အဲပုဂံ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ရွယ္ယာ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ခဲြေပးမည္ | DVB