ေတာင္ကိုးရီးယား သံရုံးေရွ႕တြင္ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ | DVB