ဇြန္ ၁၃ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား ထြက္ခြာရန္ ေက်ာက္တူးသမားမ်ားကုိ အမိန္႔ထုတ္ | DVB