ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျပႆ နာ သံတမန္နည္းနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေန | DVB