ဘရာဇီး အပူခ်ိန္ႏွင့္စုိထုိင္းမႈက အဂၤလန္အသင္းအတြက္ အခက္ႀကံဳႏုိင္ဟုဆို | DVB