စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ က်ပ္ဘီလီယံ ၅၀ ပုိထုတ္ေခ်းမည္ | DVB