တရုုတ္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈေတြ ထပ္မျဖစ္ဖို႔ ဗီယက္နမ္အစိုးရ ကတိျပဳ | DVB