ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားေက်ာင္းသူ ၂၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးသြားသည့္ ဘိုုကိုုဟာရမ္အဖဲြ႔ကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ | DVB