ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ဆူပူမႈျဖစ္ရင္ တိုင္းျပည္နစ္နာမည္ဟု သမၼတ သတိေပး | DVB