ဂ်ပန္အသင္းတြင္ အေရြးခံရသည့္ ေကာင္းဇံမရအေၾကာင္း မိခင္ျဖစ္သူႏွင့္ေမးျမန္းခ်က္ | DVB