ထိုုင္းအစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပသူမ်ား အိမ္ေစာင့္အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ ဆံုးျဖတ္ | DVB