၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကို ျမန္မာ့ခရီးသြားႏွစ္အျဖစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ သတ္မွတ္မည္ | DVB