ေကအန္ယူႏွင့္ ၈၈ ပြင့္လင္းအဖြဲ႔ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး သေဘာတူ | DVB