၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ ဖြဲ႔စည္းပံု အၿပီးျပင္ရန္ သူရဦးေရႊမန္း တိုက္တြန္း | DVB