ျမန္မာ့ပညာေရး ေျပာင္းလဲရန္ အၾကံဳျပဳခ်က္ ဖိတ္ေခၚ

ျမန္မာ့ပညာေရး အဆင့္အတန္းျမင့္မားေရးအတြက္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္တဲ့အဖြဲ႔ကို အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔ႏိုင္တယ္လို႔ ပညာရပ္နယ္ပယ္ အသီးသီးမွ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ၃၆ ေယာက္တို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ေတြက ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြကေန ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္။ EDUCATION-1အစိုးရဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ stakeholder မ်ား ပါ၀င္တဲ့ ေကာ္မတီနဲ႔ အႀကံေပးအဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႔စည္းၿပီး မူ၀ါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒနဲ႔ ဆက္စပ္ဥပေဒေတြ (မူၾကမ္းေတြ)ကို ျပဳစုေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘက္စံုလႊမ္းၿခံဳ ပညာေရးက႑ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳရင့္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္၊ ႏိုင္ငံတကာ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရး နယ္ပယ္မွာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္တဲ့ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး ျပဳစုေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔လဲ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကၠသိုလ္အဆင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေတြကို က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳႏိုင္သလို၊ မတက္ေရာက္ျဖစ္ရင္လဲ သတင္းစာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ေတြဆီကို စာတိုက္မွျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္မွ ျဖစ္ေစ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ေပးပို႔ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

//
More News
Up