အဓမၼျပဳခံရၿပီး ေသဆံုးခဲ့သူ အိႏၵိယေက်ာင္းသူေလး၏ တႏွစ္ျပည့္ ဆုေတာင္းပဲြက်င္းပ | DVB