သူရိယေန၀န္းဂ်ာနယ္ကိစၥ ေဆာင္႐ြက္ရန္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကို အစိုးရတိုက္တြန္း | DVB