ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ကမၻာ့ဘဏ္စိုးရိမ္ | DVB