အစုိးရက လယ္သမားေတြအေပၚ ေစတနာထားမႈ နည္းေနေသးတယ္ | DVB